Algemene voorwaarden

Artikel 1: Bindende kracht a) Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten b) Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. c) Deze voorwaarden prelaveren boven eventuele voorwaarden van de opdrachtgever/koper, dewelke toetreedt tot deze algemene voorwaarden, zonder enig voorbehoud en verzaakt aan zijn eigen algemene voorwaarden Artikel 2: Offertes Offertes zijn vrijblijvend en leiden slechts tot een overeenkomst, wanneer de aanvaarding door de opdrachtgever/koper onvoorwaardelijk gebeurt binnen een redelijke of binnen de in de offerte opgegeven termijn. Bij aanvaarding door de eigen aankoop- of contractvoorwaarden, wordt deze laatste clausule als niet-geschreven beschouwd en blijven onze verkoopsvoorwaarden van toepassing Artikel 3: Orderbevestiging Enkele door de verkoper/aannemer ondertekende orderbevestiging verbindt de verkoper/aannemer. De uitvoering ervan geschiedt aan de algemene verkoopsvoorwaarden in de bestelbon en/of de factuur opgenomen. De verkoops- en/of aannemingsovereenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een begin van de uitvoering geldt als bevestiging tenzij deze geschiedt onder voorbehoud. Bestellingen, opgenomen door de vertegenwoordiger, aangestelde of bediende van de verkoper zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door de bevoegde persoon die het bedrijf hiertoe kan verbinden. Artikel 4: Prijzen De prijs is deze zoals op het bestek of de bestelbon vermeld, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn kosten ten gevolge van de wijziging in de structuur ervan. (grondstoffen, lonen, energie,...) Overeengekomen prijzen kunnen worden verhoogd op grond van overheidsvoorschriften of andere dwingende maatregelen zonder dat de koper de ontbinding van de overeenkomst kan vorderen. Bij aanpassing van de prijzen geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. Artikel 5: Facturatie De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijs in meerdere schijven te facturen in de loop van de werkzaamheden. § 40% voorschot bij bestelling § 50% bij levering of begin der werkzaamheden § saldo na volledige levering op plaatsing Artikel 6: Technische clausules, afmetingen Conformiteit: De afgeleverde producten zullen conform zijn aan de specificaties die voorkomen in de offertes en/of bijzonder voorwaarden. Elke andere specificaties uit catalogussen, prospectussen, publicitaire aankondigingen,... hebben slechts een benaderend karakter en geen enkele bindende kracht, tenzij hiernaar uitdrukkelijk verwezen wordt in bijzondere voorwaarden. Gegevens door de klant overhandigd: De klant zelf is alleen en volledig aansprakelijk voor alle gegevens die hij ons doorgeeft en is ertoe gehouden deze aandacht te vestigen op gegevens met een ongewoon karakter. De plannen en technische documenten aan de klant overgemaakt, voorafgaandelijk aan of na de tot standkoming van onderhavige overeenkomst, blijven deze exclusieve eigendom. Zij mogen, zonder schriftelijke toestemming, niet gebruikt of gekopieerd worden. Afmetingen en toleranties: Bij overeenkomst of bestekken zijn de opgegeven maten zonder waarborg en aanpasbaar in min of meer in functie van de werkelijke uitvoering, zodat de prijzen kunnen worden aangepast na definitieve beëindiging der werken. De gebruikelijke toleranties, alsmede deze gespecificeerd in onze bijzondere voorwaarden of in de speciale bijlagen gehecht, aan onze offerte, zijn van toepassing. Artikel 7: Uitvoerings- en leveringstermijnen De leveringstermijnen worden bepaald in onze bijzondere voorwaarden. Behoudens uitdrukkelijke en bijzonder geschreven bepaling, waarborgen wij nooit de levering of afwerking op een vastgestelde datum en een verwijl in de verzeding of afwerking kan voor ons het toekennen van schadevergoedingen of intresten niet veroorzaken. De door ons opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen worden steeds opgegeven in functie van de door de opdrachtgever opgegeven chronologie der werkzaamheden. Indien de werken of de plannen onvoldoende gevorderd zijn opdat wij onze werkzaamheden kunnen aanvangen, hebben wij het recht om eenzijdig een nieuwe aanvangsdatum der werken te bepalen en dit in functie van onze eigen werkzaamheden op andere werven en zulks onverminderd het ons toegekende recht om deze wijziging van aanvangsdatum als reden van contractbreuk in te roepen. Schadevergoedingen wegens laattijdigheid kunnen slechts gevorderd worden nadat een ondubbelzinnig aanvangsbevel en/of ingebrekestelling werd verstuurd en voor zover dit contractueel bedongen werd. Artikel 8: Eigendomsoverdracht en risico’s – toezicht In afwijking van artikel 1583 BW, blijven de goederen onze eigendom tot volledige betaling van alle in hoofdorde verschuldigde bedragen, intresten, verhogingen en accessoire kosten. De risico’s zijn ten laste van de klant, vanaf de levering en derwijze dat de klant vanaf dat ogenblik zal instaan voor elke beschadiging of verlies tengevolge van toeval of overmacht. Het eigendomsvoorbehoud kan uitgeoefend worden door terughaling van de goederen zonder voorafgaande ingebrekestelling, louter en alleen door het niet respecteren van de betalingstermijnen. Artikel 9: Aan leg van bouwwerf en zijn toegang De klant is ertoe gehouden de nodige voorbereidingen te treffen en de vereiste toelatingen te vragen ten einde de toegang en het stationeren en het gebruik van ons materiaal in optimale omstandigheden, veiligheid en rendement te laten verlopen, overeenkomstig de voorschriften van het verkeersreglemente, de plaatselijke reglementen en de wettelijke voorschriften of het algemeen reglement inzake de arbeidsbescherming; dit alles op zijn kosten en risico’s. De klant is verantwoordelijk voor alle schade gevolg van de afwezigheid van de maatregelen die hij gehouden is te nemen krachtens de voorgaande alinea. De klant vrijwaart ons, zonder enige beperking, tegen ieder verhaal van derden. Artikel 10: Betaling Alle facturen zijn in Euro contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel niettegenstaande betwisting en zonder dat schuldvergelijking of retentierecht kan worden ingeroepen. De niet betaling van een factuur op de vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tegelijk met zich: Het verschuldigd zijn van de verwijlintrest van 10% per jaar Het verschuldigd zijn, als forfaitaire en onverrminderbare schadevergoeding voor administratieve kosten van een som gelijk aan 10% van de onbetaalde hoofdsom, met een minimum van 150 EURO. Iedere achterstallige betaling, geeft ons het recht, onverminderd het bepaalde in voorafgaande paragraaf van rechtswege en na ingebrekestelling die onbeantwoord blijft gedurende 7 dagen: onmiddellijk onverminderde betaling te vorderen van het geheel der verschuldigde sommen, en/of opschorten, tot volledige betaling, van de volledige of gedeeltelijke uitvoering van onze verplichtingen: van rechtswege de ontbinding in te roepen, geheel of ten dele van de overeenkomst. Deze clausule wordt door de klant aanvaard in toepassing van de artikels 1147, 1152 en 1229B.W. Geen enkele klacht, van welke aard ook, zelfs indien deze door ons in overweging wordt genomen, ontslaat de klant van de verplichting de betalingstermijn in acht te nemen welke hij zich verbindt nauwlettend na te leven. Artikel 11: Overmacht In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht ons de uitvoering onmogelijk maakt, zonder dat de koper aansprak kan maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Bij blijvende overmacht wordt onder meer en niet uitsluitend verstaan: oorlog en oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand, sabotage, ongevallen, machinebreuk, schaarste aan vervoersmiddelen of materialen, algehele werkstaking, vervoersstremmingen, tekortkomingen van toeleveranciers, en andere niet voorzienbare omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is. Artikel 12: Hout: Hout is levend en natuurlijk materiaal, de houtstructuur met verschillende tinten en kleurnuances kunnen geen deel uitmaken van een klacht of een geschil. Kleuren: Wij zijn niet verantwoordelijk indien er bij lakwerk in de kleur een nuanceverschil is al of niet door doorbloeding en of lichtinval. Buitenschrijnwerk: De eigenaar verplicht er zich toe, binnen de 10 dagen na plaatsing, een beschermingsmiddel op het hout aan te brengen. Het opspuiten van de voeg tussen hout- en metselwerk is, indien niet afzonderlijk vermeld, niet in de prijs inbegrepen. Bij verbouwingen kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadiging aan tabletten, pleisterwerk , bestaand verfgeheel en ruwbouw bij het verwijderen van oud of plaatsing van nieuw schrijnwerk. De eigenaar verplicht er zicht toe zijn inboedel te beschermen tegen stof, vuil en beschadigingen. Binnenschrijnwerk: Wordt in de winter en vochtige jaargetijden steeds geplaatst in verwarmde ruimten. Zoniet zijn wij niet verantwoordelijk voor het scheef- of kromtrekken van het hout. Wij kunnen eveneens niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadigingen aan de bezetting (muren, plafonds) of schilderwerken tijdens plaatsing van het binnenschrijnwerk. De opdrachtgever/koper heeft de plicht, wanneer hij ter zake niet voldoende deskundig is, zich te laten bijstaan door een deskundig persoon., die de werken of producten opvolgt en controleert, en draagt de gevolgen wanneer hij zulks achterwege zou laten. De aanvaarding van onze producten zal wat betreft de afmetingen, volume en kleur, gebeuren in onze werkplaatsen, voorafgaandelijk aan de verzending. De klant zal op eigen initiatief zich moeten informeren over plaats, dag en uur waarop de vereiste controle kan geschieden, dewelke verplicht in onze aanwezigheid zal moeten geschieden. Bij gebreke aan een voorafgaand onderzoek, wordt de klacht geacht te hebben ingestemd met de producten. Klachten dienen binnen de 10 dagen na ontvangst op plaatsing via aangetekend schrijven te worden geformuleerd en zijn alleszins niet meer toegelaten wanneer de geleverde goederen of de uitgevoerde bouw- en/of constructiewerken in gebruik zijn genomen, behalve wanneer het verborgen gebreken betreft of onze 10-jarige aansprakelijkheid als aannemer in het gedrang komt. We hebben steeds het recht om zelf de nodige herstellingswerkzaamheden uit te voeren en rekeningen ter zake van derden zijn ons niet tegenstelbaar. Artikel 13: Opschorting bij niet nakoming Indien in de loop van de uitvoering van een overeenkomst zou blijkend dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, hebben wij het recht onze werkzaamheden op te schorten na voorafgaandelijke ingebrekestelling per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot. In voorkomend geval hebben wij niet alleen recht op de bedragen die ons toekomen voor de reeds uitgevoerde werken doch tevens op een schadevergoeding, berekend op 30% van het niet uitgevoerde gedeelte, tenzij wij een hogere schade kunnen bewijzen. Artikel 14: Wissels Wissels worden slechts aanvaard mits uitdrukkelijk en vooraf geschreven beding bestaat. De aanvaarding van een wissel doet voor al het overige geen afbreuk aan de toepassing van de hogergestelde voorwaarden van intrest en schadebeding, evenals voor de leveringsplicht, voor zover de wissel ten minste niet stipt en op de vervaldag betaald is. Daarenboven heeft het aanvaarden van een wissel nooit een schuldvernieuwing, hoe men deze ook moge noemen, tot gevolg. Artikel 15: Geschillen Op alle door ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is het Belgisch recht van toepassing. Tot kennisname van de geschillen zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd, onverminderd het recht van de verkoper om de procedure te voeren voor de rechtbank van de woonplaats van de koper/opdrachtgever.